Thông cáo báo chí

AGF: Tài liệu ĐHCĐ 2015 bất thường

DSC01541Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2015

Xin download và xem file đính kèm:

AGF - BCTC bán niên 2015 sau kiểm toán

financial-statementXin vui lòng xem file đính kèm:

AGF: Báo cáo tài chính qui II - 2015

financial-statementXin vui lòng xem file đính kèm: